Föreningen har som syfte att stödja den demokratiska processen i Västra Götaland och företrädesvis i Göteborg. Detta ska göras så att, i mesta möjliga mån, fakta om politiska beslut, myndighetsbeslut samt de projekt de beslutar och genomför sprids på ett kontrollerat och sanningsenligt sätt. Föreningen ska motverka spridandet av fabricerade fakta och konspirationsteorier, som tyvärr är vanligen förekommande. Detta ska ske genom att föreningen

  1. använder facebooksidan Följ Västlänken för spridandet av kontrollerade fakta från beslutande församlingar, myndigheter och etablerade media. Här ska vara fritt från debatt.
  2. använder facebooksidan Ja till trängselskatt för att motverka spridningen av inkorrekta, ej faktabaserade texter och åsikter genom opinionsbildande samt tillrättaläggande av fakta.
  3. använder debattartiklar och insändare för att påvisa vad som är fakta och vad som inte är det.

Vid behov kan andra kanaler användas. Situationen och uppgiften får styra medlen.

Föreningen ska INTE verka partipolitiskt, ta ställning för eller emot partiers politik eller själv agera som politiskt parti. Därför kommer föreningen till exempel aldrig att registreras som parti.